GLB - bijkomende uitbetalingen - campagne 2018.
06-12-2019

GLB - bijkomende uitbetalingen - campagne 2018.

Bijkomende uitbetalingen van basisbetaling, premie voor jonge landbouwers, premie voor vergroening en de premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij – campagne 2018

 

Bijkomende uitbetalingen van basisbetaling, premie voor jonge landbouwers, premie voor vergroening en de premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij – campagne 2018

Op 20 december 2018 verricht het Departement Landbouw en Visserij opnieuw een aantal betalingen aan landbouwers. Voor de begunstigden zijn deze betalingen mogelijk pas enkele dagen later zichtbaar op hun bankrekening

Basisbetaling en premie voor jonge landbouwers

Deze bijkomende betaling zorgt ervoor dat de landbouwers in totaal 95% van de basisbetaling van Vlaamse en Waalse betalingsrechten (inclusief de rechten uit de reserve) en van de premie voor jonge landbouwers ontvangen, op voorwaarde dat zij een geldige en conforme verzamelaanvraag hebben ingediend. Aangezien eind oktober al een voorschot van 70% uitbetaald werd, komt de huidige betaling  neer op een bijbetaling van 25%.

De premie voor jonge landbouwers wordt toegekend voor maximum 90 subsidiabele hectares. Door een overschrijding van het budgettair plafond van de premie voor jonge landbouwers werd een verlaging op de uitbetaalde premie toegepast. Aangezien de exacte overschrijding nog niet bepaald kan worden, werd een voorlopige overschrijdingscoëfficient van 0,70 gehanteerd. De landbouwers die recht hebben op de premie voor jonge landbouwers, kregen een bijkomende betaling van € 15,52 per geactiveerd betalingsrecht.

De betaling van het resterende saldo van 5% van de basisbetaling en van de premie voor jonge landbouwers is gepland rond eind maart 2019.

 

Premie voor vergroening

Aan de landbouwers die een geldige verzamelaanvraag hebben ingediend en die vrijgesteld zijn van de vergroeningsverplichtingen, wordt tot 95% van de vergroeningspremie uitbetaald. Aangezien eind november al een voorschot van 70% uitbetaald werd, komt de huidige betaling neer op een bijbetaling van 25%.

De premie voor vergroening bedraagt 50,76% van het bedrag van de basisbetaling van de Vlaamse betalingsrechten en 96,30% van het bedrag van de basisbetaling van de Waalse betalingsrechten.

Eind maart 2019 krijgen de landbouwers die moeten voldoen aan de vergroeningsverplichtingen hun vergroeningspremie (100%) uitbetaald. De landbouwers die vrijgesteld zijn van de vergroeningsverplichtingen, krijgen dan het resterende saldo van de vergroeningspremie (nog 5%).

 

Premie voor de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij

De landbouwers die een geldige deelnameverklaring hebben ingediend voor de premie voor de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij, krijgen een bijkomende betaling tot 95% van het premiebedrag voor de premiegerechtigde dieren die gekalfd hebben van 1 januari 2018 tot en met 31 augustus 2018, maar beperkt tot het aantal premierechten waarover de landbouwer beschikt. Aangezien eind november al een voorschot van 70% uitbetaald werd, komt de huidige betaling neer op een bijbetaling van 25%.

Het premiebedrag per premiegerechtigde zoogkoe is voor de campagne 2018 vastgesteld op € 157. Hiervan wordt nu bijkomend 25%, ofwel € 39,25 per zoogkoe, uitbetaald. De landbouwers die minder dan 14 premiegerechtigde dieren hadden in de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 augustus 2018, krijgen geen saldo uitbetaald.

De uiterste indieningsdatum voor de deelnameverklaring was 15 december 2017. De laattijdige indiening van de deelnameverklaring leidt tot een verlaging van het premiebedrag met 1% per werkdag laattijdigheid.

De betaling van het resterende saldo voor de premiegerechtigde dieren die gekalfd hebben tijdens het volledige kalenderjaar 2018, beperkt tot het aantal premierechten van de landbouwer, staat gepland omstreeks eind april 2019.

Als de som van de basisbetaling, de premie voor jonge landbouwers, de premie voor vergroening en de premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij voor een landbouwer hoger is dan € 2.000, wordt op het bedrag boven de € 2.000 een verlaging van 1,411917% toegepast. Zo wordt een Europese crisisreserve aangelegd en een overschrijding van het Europese financiële plafond voor marktgerelateerde uitgaven en rechtstreekse betalingen vermeden.

Om een overschrijding van het plafond voor de totale rechtstreekse inkomenssteun in het Vlaamse gewest en het Brussels Hoofdstedelijk gewest te vermijden, wordt momenteel op alle bedragen een extra verlaging van 2,1% toegepast. De definitieve overschrijding zal vastgelegd worden tegen de betalingen van eind juni 2019. In geval van een lagere overschrijding volgt er eind juni 2019 nog een bijbetaling.

Als de totale aangevraagde steun voor de basisbetaling, de premie voor vergroening, de premie voor jonge landbouwers en de premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij lager is dan € 400, ontvangt de landbouwer geen betaling en worden de betalingsrechten niet geactiveerd. Als dit gedurende twee opeenvolgende jaren het geval is, verliest de landbouwer zijn betalingsrechten.

Op de afrekening kunnen landbouwers alle gedetailleerde informatie m.b.t. de berekening van de steun raadplegen. Begin januari 2019 vinden zij deze gedetailleerde informatie terug op het e-loket van Landbouw en Visserij.

 

Ontvang als eerste

de meest actuele nieuwsberichten